Dostupný Domov


Bezpečné a trvalé bývanie pre znevýhodnené osoby
alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny obyvateľstva

Dostupný Domov


Bezpečné a trvalé bývanie pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny obyvateľstva

Hlavným zámerom spoločnosti je nájsť a nastaviť funkčný model dostupného bývania pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny obyvateľstva a aplikovať ho do reálneho života. Pre tento účel spoločnosť nakupuje byty, ktoré prostredníctvom partnerských neziskových organizácií ďalej prenajíma cieľovej skupine.

Byty vlastnené spoločnosťou umožňujú bývať tým skupinám ľudí, ktorí by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok. Filozofia spoločnosti je založená najmä na snahe prostredníctvom takejto ziskovej hospodárskej činnosti dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv – konkrétne pomôcť znevýhodnenej skupine obyvateľstva dostať sa k primeranému bývaniu, ktoré je predpokladom pre uspokojovanie ďalších životných potrieb jedinca. Bezpečné a trvalé bývanie je nevyhnutnou podmienkou pre získanie a udržanie zamestnania a finančnej stability jedinca.

Spoločnosť je od začiatku činnosti financovaná zo zdrojov, ktoré jej poskytli akcionári vo forme vlastného imania.